قوانین و مقررات

 

.تحویل کالا تا 48 ساعت بعد از سفارش و بصورت رایگان و توسط پیک مخصوص تحریرچی صورت میگیرد
.در حال حاضرفروشگاه تحریرچی فقط در سطح شهر مشهد فعالیت می کند